Banner

 
 001 ตืรเกิ่ตพระเยซู

 
 

 002 บึบสันติสุข
 


 003 พระเจ้าสืรเมอะ
 


 004 พระเยซูรักกึมหมุบาบ
 


 005 เมืองโสโดม
 


 006 ยามเวรกาย
 


 007 หลงพระเจ้าอำเบือน
 


 008 เกาะก้อนเวรกาย
 


 009 รักเยาะก้อนกึมหมุ
 


 010 เลอะแล้วสึงอิกายเสือพระเจ้า
 


 011 สึมม่ายเลอะ
 


 012 จียอหตางอรพระเยซู
 


 013 ถึงอิอำกูญพระเจ้ายัดบรอม
 


 014 อิต้องยาง
 


 015 ครํฝากหืรเลาะรัก
 


 016 อิเนิงแท้พระเยซคริด
 


 017 เหริ่ง เหริ่งบึบเยาะโมยบัด
 


 018 เมิหคริสเตียน
 


 019 ซีวิตอนิจัง
 


 020 สืรเองบริเด
 


 021 หาตากรานยอหโบด
 


 022 สกีอิเบือนนมัสการบรอมเยาะ
 


 023 ครํอวยพอน
 


 024 วันอาทิต
 


 025 โอ พระเยซู
 


 026 ดอมเบ่ง
 


 027 มามเดะพระเยซู
 


 028 จุรักพระองค์
 


 029 เลอะหืรเยือมยามอิบึบเยาะ
 


 030 คริสมาส
 


 031 ตืรเกิตรอดยามเยอะ
 


 032 บุญกลาย
 


 033 กายจากเยาะ
 


 033 เจิ่มเฮย
 


 034 ก้อนตุจากยง
 


 036 พระเยซูเมิหงอร
 


 037 ซีวิตอำแน่นอน
 


 038 ตูตสอ่องแกมอม
 


 039 บุญคุณมะ
 


 040 ก่นชั่วเส้หอำนาด
 


 041 บารเส้นงอร
 


 042 บุนกลาย
 


 043 เกียมลอหยอหสะวัน
 


 044 ลอหอิเมิหวิหารพระเจ้า
 


 045 ดอมเบ่งเป้
 


 046 บึบเยาะคริสมาส
 


 047 ขออวยพรเป้
 


 048 ตาบอนลืงิณ
 


 049 พระเยซูเมิหความจริง
 


 050 สึมบราดเยาะ
 


 051 คู่พระพร
 


 052 พักพิงตาพระเจ้า
 


 053 รักสืรเมิอะ
 


 054 โอะหือึมหืรเยือม
 


 055 อ่านพระคำพี
 


 056 สันเสินสึงเมิห
 


 057 เลืองพระเจ้า
 


 058 ยุคสุดท้าย
 


 059 สันราเสินพระเจ้า
 


 060 บารเสันงอร
 


 061 ก้อนเอยก้อนรัก
 


 062 เลอะหืรเยือม
 


 063 เงื่อนมังยามเยอะ
 


 064 เมื่อนมัสการ
 


 065 หมื่นเหตุผล
 


 066 พักพิงตาพระเจ้า
 


 067 ก้อนแกะเตะพระเจ้า
 


  068 พระสิริเมิหเดะพระองค์
 
 


  069 ซีวิตนองอัหหวัง
 
 


  070 ก้อนตารางยา
 
 


  071 อัหกรังแรงยามอิยัดเกาะพระองค์
 
 


  072 แสงตืรบัหเริรงอร